محورهای همایش
  • بافتهای فرسوده
  • ارزیابی و بهسازی سازه های موجود
  • مصالح و روش های تولید صنعتی
  • مدیریت کیفیت، بهره برداری و بهره روی
  • نظامات اداری، حقوقی،  قراردادی و بیمه
  • تامین سرمایه و شناسایی چالشهای آن
  • شهرهای هوشمند
  • معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
  • کاربرد انرژی های نو و تجدیدی پذیر در صنعت ساختمان (ساختمان های سبز)