اهداف همایش
  1. پیشبرد تکنولوژی ساخت در کشور در جهت تثبیت جایگاه ایران به عنوان تکنولوژی اول ساخت منطقه
  2. نوآوری در صنعت ساخت
  3. ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت
  4. بررسی آخرین دستاوردهای علمی در ایران و جهان
  5. ارتقاء سطح و دانش جامعه مهندسی در عرصه ساخت و ساز
  6. بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای علمی
  7. معرفی توانایی و اقتدار صنعت ساخت کشور به کشورهای منطقه
  8. تامین شرایط علمی در جهت توسعه کار آفرینی در صنعت ساخت
  9. رشد بهره وری در ساخت سازه های ایمن و ارتقاء سطح کیفی پروژه ها
  10. استفاده از دیپلماسی در جهت صدور صنعت ساخت