کمیته برگزاری


مهندس علی شاهانی

مهندس مهدی سرلک

مهندس سید مهدی محمودی فر

علیرضا خاری

دکترسید ابوالحسن علوی   

         مهندس امید صدری