ساختار همایش


دکتر محمد شکرچی زاده
رئیس کنفرانس

دکتر سید رسول میر قادری
دبیر کمیته علمی


مهندس علی شاهانی
دبیر کنفرانس


مهندس امید صدری
دبیر اجرایی کنفرانس