اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت